Meritöversikt (CV) för Ingegerd Ericsson

Fotograf: Per Nylander

Gymnastikdirektörsexamen, GIH i Stockholm 1972.
Speciallärarutbildning, Lärarhögskolan i Malmö 1982.
Filosofie doktorsexamen i pedagogik, Lunds universitet 2003.

Engelska 20 p, Lunds universitet.
Juridik 10 p, Lunds universitet.
Speciallärarutbildning 20 p, Lärarhögskolan i Malmö.
Studieledarutbildning 1 p, Lunds universitet.
Ergonomi 3 p, Lunds universitet.
Svenska som andraspråk 40 p, Lunds universitet.
Idrottsämnets didaktik 10 p, Lärarhögskolan i Malmö.
Pedagogik forskningsmetodik 26 - 30 p, Lunds universitet.
Pedagogik med inriktning barn och ungdom 31 - 40 p, Lunds universitet.
Påbyggnadskurs i pedagogik 41 - 60 p, Lärarhögskolan i Malmö.
Fördjupningskurs i Barn med behov av särskilt stöd och stimulans.
Kvalitetsutbildning vid Högskolan Kristianstad.
Idrottsdidaktiska seminarier.

Kurser i forskarutbildning i pedagogik vid Lärarutbildningen, Malmö högskola och Lunds universitet, totalt 81 p:
Datorbearbetning av kvalitativa data, 5 p.
Introduktionskurs, 10 p.
Analys av kvalitativa data, 5 p.
Analys av kvantitativa data, 5 p.
Specialkurs: Researching Gender and Subjectivity in Educational contexts, 5 p.
Aktuell nordisk pedagogisk forskning, 5 p.
Vetenskapsteori, 5 p.
I avhandlingsförfattarens verkstad, 5 p.
Vetenskapsteori forts., 5 p.
Muntlig presentation, 5 p.
Specialpedagogikens idé, 5 p.
Informationssökning, 2 p.
LISREL statistikkurs, 5p.
Samspel i utbildningen ur interaktionistisk synvinkel, 5 p.
Specialpedagogisk teori, 5p.
Presentationsteknik, publiceringsmetodik och forskningsetik, 4 p.

Tjänstgöring
Idrotts- och speciallärare vid Järnåkraskolan i Lund 1972-94 (även lärare i Sv2 och engelska, huvudlärare och specialfunktionär i idrott, studieledare samt skyddsombud).
Universitetsadjunkt vid Högskolan Kristianstad 1995-98.
Vik. adjunkt vid Lärarutbildningen, Malmö högskola 1996-2002.
Assistenttjänst vid Institutionen för pedagogik, Malmö högskola vt-01.
Doktorandtjänst vid Lärarutbildningen, Malmö högskola 2001-03.
Koordinator för forskarutbildningen i pedagogik, Malmö högskola ht-01.
Universitetsadjunkt vid Lärarutbildningen, Malmö högskola 2003-04.
Universitetslektor i idrottsvetenskap vid Lärarutbildningen, Malmö högskola 2004-.
Forskningskoordinator vid enheten Lek, Fritid, Hälsa vid Lärarutbildningen, Malmö högskola ht-05.
Forskningskoordinator vid enheten Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola vt-06.
Docent i idrottsvetenskap med inriktning pedagogik, Lärande och samhälle, Malmö högskola 2014-.

Uppdrag
Föreläsare i motorik för PUC Pedagogiskt Utvecklingscentrum 1991-92.
Kursledare i teori och praktik för Svenska Gymnastikförbundet Skåne 1991-99.
Föreläsare i motorik för SISU Sv. Idrottsrörelsens studieförbund 1996-2001.
Ordförande i Lundaregionens Gymnastiklärarförening LRG 68 1991-.
Sekreterare i Svenska Gymnastikläraresällskapet SGS södra distriktet 1993-2004.
Styrgruppsmedlem i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil 1998-2002.
Föreläsare för Skånes Bildningsförbund 2004.
Gästredaktör för Svensk Idrottsmedicin 2006.
Ledamot i valberedningen vid Lärarutbildningen, Malmö högskola 2006-
Ledamot i redaktionen för EDUCARE - Vetenskapliga skrifter 2007-
Suppleant i anställningsnämnden vid Malmö högskola 2007-
Opponent och ledamot i betygsnämnd vid doktorsdisputation, Köpenhamns universitet 2007.
Key note speaker at the 3rd Scandinavian Pediatric Obesity Conference 2008.
Extern granskare av doktorsavhandling vid GIH, Stockholm, 2012.

Huvudredaktör i redaktionen för EDUCARE - Vetenskapliga skrifter 2011-2013.
Extern granskare av doktorsavhandling vid Norges idrottshövskola, Oslo, 2014.
Key note speaker at Life Through Movement Conference, Stellenbosch University, South Africa 2014.
SGS-stipendiat 1992, 1995, 1999 och 2002.
International Congress of Physical Education, Sweducation-stipendiat 1997.
GCI-GIH-stipendiat 2000, 2005, 2007, 2012 och 2014.
Sveriges Läromedels Författarförbunds stipendiat 2006.

Medverkan bland annat vid:
Svensk Beteendevetenskaplig Idrottsforskning SVEBI-konferens 2000 och 2003 samt med poster 2006.
Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet SNAFA-konferens 2000 och 2003.
Centrum för Idrottsforskning 2003.
Svensk Idrottslärarstämma 1997, 1999 och 2003.
Sveriges Neuropsykologers Riksstämma 2003.
Nordisk Sociologikongress 2004.
Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2004.

World Leisure Conference 2005.
Nordisk Idrottslärarkongress 2005.
World Conference on Aquatic Education of Babies and Young children WABC 2005.
Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2006.
Nationellt Centrum för Främjande av Fysisk aktivitet NCFFs sommarakademi 2006.

Kommunala Skolriksdagen vid Stockholmsmässan 2007.
Barn Obesitas Samverkan i Skåne BOSS-möte 2007.
Svensk Idrottsmedicinsk förenings vårmöte 2007.
"Effects of extended physical education" Paper presentation at the NERA/NFPF Congress Nordic perspectives of lifelong learning in the new Europe 2007.
"Effects of Increased Physical activity and Motor training on Motor skills, Attention and Learning" accepted for publication and presentation at the 13th International Conference on Thinking 2007.
"Effects of Extended Physical Education" has been accepted as an oral presentation at ISHPES and ISSA Joint World Congress 2007.
"Barns motorikutveckling och inlärning" FYSAM -Fysisk aktivitet i samverkan- Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting 2007.
"Mer motorik i skolan" nominerat som ett av fem prisföredrag vid Svensk Idrottsmedicinsk Förenings vårmöte 2007.
"Physical activity and learning"; oral presentation at the CiCe Thematic Network First Nordic Conference: Citizenship Education in Society - A challenge for the Nordic countries 2007.
"How to improve motor skills in practice"; presentation at the 3rd Scandinavian Pediatric Obesity Conference 2008.

"Physical activity among young people who do not achieve primary objectives. A questionnaire and interview survey among IV-students in Malmö 2008"; paper presentation at NERA´s 38th Congress 2010.
"Effects of increased Physical Activity on Motor Skills and Self-esteem: A Longitudinal Intervention Study during Nine School Years"; paper presentation at the EASS conference 2011. In T. Söderström, J. Fahlén, & K. Wickman (Eds.), Book of abstracts, 8th European Association for Sociology of Sport (p. 178). Umeå: Department of Education, Umeå University.
"MUGI i Bunkefloprojektet". Presentation vid Konsensenuskonferens och workshops i Danmark 2011. I Kunststyrelsen (Red.), Fysisk aktivitet og læring – en konsensuskonference (s. 8). Köpenhamn: Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Kunststyrelsen. Tillgänglig 2011-12-10 på Kulturministeriet www.kum.dk/.

• The 7th European Youth Heart Study Scientific Symposium, 22-26 October 2012, Madeira, Portugal.
• The18th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, 26 - 29 June 2013, Barcelona, Spain.
• Education, Research and Development, 4-7 September 2013, Bulgaria.
• The 19th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, 2 - 5 July 2014, Amsterdam, The Netherlands.
• Life Through Movement Conference 2014, Stellenbosch University, South Africa.
• Skolläkardagarna 2015, 4-6 februari, Örebro, Sverige.
• The 20th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, 24 - 27 June 2015, Malmö, Sweden.

Projekt
MUGI Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning 1984-.
Bunkefloprojektet-en hälsofrämjande livsstil 1998-.

Läromedel/Kurslitteratur
MUGI Vi leker och tränar grovmotorik 1997.
RÖR DIG-LÄR DIG motorik och inlärning 2005.
MUGI Vi leker och tränar grovmotorik. Nu med mini-MUGI för förskolan 2006.
MUGI motoriklek med observationsschema för förskola och skola 2008.
Hälsofrämjande fysisk aktivitet för barn och unga 2013. I A-C. Bramhagen & A. Carlsson, (Red.), Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar (s. 173-192). Lund: Studentlitteratur.
Hälsoekonomiska argument; MUGI observationsschema för äldre elever (åk 7-9 och gymnasiet) 2014.
MUGI Checklist for Motor skills Observations in School 2015. Staffanstorp: Mugi.se.
RÖR DIG-LÄR DIG motorik och lärande 2018.


Mätinstrument för motorikobservationer i förskola och skola:
MUGI observationsschema 1998; 2008; 2014.

Doktorsavhandling
Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer  – en interventionsstudie i skolår 1-3 2003.

Forskarprofil Ingegerd Ericsson

Publikationer gå till sida

Forskningsanslag från:
Statens Folkhälsoinstitut
SGS Svenska Gymnastikläraresällskapet
Föreningen GCI-GIH
KK-stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Centrum för Idrottsforskning (CIF)
Svenska Idrottslärarföreningen (IL)
Svenska Riksidrottsförbundet (RF)
Idrottsvetenskap (IDV), Malmö högskola

Uppdaterad 18-03-14